پروتز زیر زانو باید بر اساس وضعيت هر بیمار و با توجه به نیاز های فرد و فاکتورهای مهم برای او طراحی شود . عملکرد پروتز زیبایی و وزن آن سه فاکتور مهم در پروتز هستند . بررسی ها نشان می دهد که عملکرد پروتز مهم تر از زیبایی بوده و هردوی آن ها مهم تر از وزن پروتز هستند . استفاده از پروتز بستگی به راحتی پروتز ، میزان هماهنگی عملکردی پروتز با نوع فعالیت فرد ، زیبایی ، دوام و میزان احساس ثبات فرد دارد . یک پروتز زیر زانو از پنج بخش اصلی تشکیل شده است :

  • واسط بین استامپ (باقی مانده عضو) و سوکت
  • سیستم تعلیق برای نگه داشتن استامپ درون سوکت
  • سوکت پروتز که استامپ داخل آن قرار می گیرد
  • لوله یا ساق پروتز که به پنجه متصل می شود
  • پنجه پروتز

برای تجویز پروتز زیر زانو ابتدا باید ارزیابی دقیق بیمار قطع عضو زیر زانواز نظر شرایط پزشکی ، شرایط و شکل استامپ ،سطح فعالیت ، محیط زندگی ، محیط کار، خواسته ها ونیازها توسط پروتزیست وتیم توانبخشی صورت گیرد ، سپس نوع سوکت ، سیستم تعلیق و قطعات لازم توسط پروتزیست تجویز شود