پروتزهای اندام فوقانی بر اساس عملکرد به سه دسته تقسیم می شوند:

-پروتزهای زیبایی

پروتزهای مکانیکی

-پروتزهای مایوالکتریک

انتخاب نوع قطعات و نحوه تعلیق پروتز بستگی به سطح قطع عضو، علت قطع عضو، وضعیت عضلانی و استخوانی، سمت قطع عضو، یک طرفه یا دو طرفه بودن قطع عضو و وضعیت اقتصادی بیمار دارد که شامل موارد زیر می باشد:

-Finger

-Wrist Prostheses

-Below Elbow Prostheses

-Elbow Disarticulation Prostheses

-Above Elbow Prostheses

-Shoulder Disarticulation Prostheses

با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق و با مشورت و مشارکت بیمار، نوع مناسب پروتز طراحی، تامین قطعات و ساخته می‌شود.